Mikä on lakko?

Lakko eli työnseisaus on perusmuodossaan työntekijöiden yhdessä järjestämä työstä pidättäytyminen, jonka tarkoituksena on edistää työehtosopimusneuvotteluja. Lakko on ankarin työtaistelutoimenpide. Muita työtaistelutoimenpiteitä ovat esimerkiksi ylityökielto ja vuoronvaihtokielto. Työsopimuslaissa lakolla tarkoitetaan sekä työehtosopimuslaissa säädettyä lakkoa että muita työntekijäyhdistyksen toimeenpanemia työtaistelutoimenpiteitä. 

Lue artikkeli: Lakko on kollektiivinen toimenpide, jonka laajuuteen liittyvät kysymykset tulee esittää ammattiliitolle, ei työntekijöille

Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden lakot ovat päättyneet.  Lue lisää.
Töihin paluu tapahtuu mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään maanantaina 6.3. alkavaan ensimmäiseen työvuoroon.

Mistä saan toimeentulon lakon aikana?

AKT maksaa jäsenilleen lakon ajalta lakkoavustusta 67 euroa päivässä 5 päivältä viikossa, ellei todellisia työpäiviä ole enemmän. Lakkoavustus maksetaan myös muiden ammattiliittojen jäsenille, jotka osallistuvat AKT:n päättämään lakkoon. Lakkoavustusta haetaan AKT:n  lakkoavustushakemuksella. Lakkoavustushakemus avataan ja avustusta haetaan lakkoviikon päätyttyä. Lakkoavustuksista ja niiden hakemisesta lisää tietoa löydät täältä.

Ovatko lakot laillisia?

Lakot eivät kohdistu voimassa oleviin työehtosopimuksiin, joten ne ovat laillisia. Lakko-oikeus on perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvattu perusoikeus.

Saako työnantaja irtisanoa tai muutoin päättää työsopimukseni lakkoon osallistumisen takia?

Ei saa. Työntekijän työsopimuksen irtisanominen työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun osallistumisen vuoksi on työsopimuslailla nimenomaisesti kielletty. Työnantaja ei saa myöskään purkaa työntekijän työsopimusta koeaikaan vedoten lakkoon osallistumisen vuoksi. 

Saako työnantaja kerätä listaa niistä työntekijöistä, jotka aikovat osallistua lakkoon?

Ei saa. Työntekijällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa työnantajalle lakkoon osallistumisesta eikä osallistuminen saa johtaa työntekijän kannalta negatiivisiin seuraamuksiin. Työnantajalla ei ole yksityisyyden suojaa sääntelevästä lainsäädännöstä johtuvaa tarvetta kerätä tietoa lakkoon osallistujista. 

Lakko ja vuosiloma 

Kertyykö lakon ajalta vuosilomaa?

Vuosiloman kertyminen riippuu tehdyn työn määrästä lomanmääräytymisvuoden aikana. Lakkopäivät eivät ole työssäolon veroista aikaa, joten lakon pituudesta riippuu, vähentääkö lakko vuosittaisen vuosiloman määrää. 

Keskeyttääkö lakko jo alkaneen vuosilomani?

Ei keskeytä. Jos loma alkaa ennen lakon alkamista, olet normaalisti vuosilomalla. Jos ennalta ilmoitettu vuosiloma alkaisi lakon kanssa samaan aikaan tai lakon alkamisen jälkeen, vuosiloman ajankohta siirtyy siltä osin kuin se osuu lakon kanssa päällekkäin. Työnantaja ei saa sijoittaa vuosilomaa alkavan lakon ajalle. 

Lakko ja työkyvyttömyys

Sairastun lakon aikana. Onko minulla oikeutta sairausajan palkkaan?

Ei ole. Poissaolo lakon vuoksi on alkanut ennen poissaoloa sairauden vuoksi, joten se on ensisijainen.

Sairastun ennen lakon alkamista. Onko minulla oikeus sairausajan palkkaan?

On. Poissaolo sairauden vuoksi on alkanut ennen poissaoloa lakon vuoksi ja on näin ollen ensisijainen.

Sairauslomani päättyy lakon aikana, miten toimin?

Olet lakossa lakon päättymiseen saakka sairausloman jälkeen.

"Jalkautus"

Jalkautuksella tarkoitetaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:ssä säädettyä tilannetta, jossa työntekijä on estynyt tekemästä työtään toisten työntekijöiden sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa. Jalkautustilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun jokin tuotantolaitos on lakon vuoksi suljettu eikä sieltä voi hakea tavaraa, vaikka kuljettajat eivät ole lakossa eikä lakko kohdistu heidän työehtoihinsa. 

Työntekijällä on edellä mainitun esteen ajalta oikeus saada palkkansa seitsemän päivän jaksolta. Tämän jälkeen työnantajaan palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Työsopimuslain säännöksessä päivällä tarkoitetaan kalenteripäivää. Työntekijä saa palkkansa seitsemän kalenterijaksoilta niiltä päiviltä, jotka olisivat olleet hänen työpäiviään.

Jalkautuksen ajalta kertyy vuosilomaa niiltä päiviltä, joilta työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa. Vain nämä päivät ovat vuosilomalaissa tarkoitettuja työssäolon veroisia päiviä

Lakko ja lomautus

Lomautuksen ja lakon sattuessa päällekkäin sovelletaan aikaprioriteettiperiaatetta samalla tavoin kuin lomautuksen ja työkyvyttömyyden tapauksissa. Jos lomautus alkaa ennen lakkoa, työntekijä on lomautettuna lakon alkamisesta huolimatta. Jos lomautus päättyy lakon aikana, työntekijä on lakossa siihen saakka, kunnes lakko päättyy. Asialla on merkitystä etenkin vuosiloman kertymisen ja työttömyysetuuden saamisen kannalta. Lomautuksen ajalta kertyy vuosilomaa vuosilomalaissa säädetty määrä riippuen lomautuksen toteuttamistavasta. Jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroituksen antamista, työntekijä on muiden edellytysten täyttyessä oikeutettu työttömyysetuuteen lakon alkamisesta huolimatta.