Sopimus työaikapankin käyttämisestä 1.2.2018


Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat sopineet 1.2.2018 lukien seuraavaa:

1 §
Työaikapankki

Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi käyttöön otettava järjestelmä, jolloin työntekijälle syntyy mahdollisuus tallettaa ja käyttää aikaa työnantajan kanssa sovittujen sääntöjen mukaisesti. Työ- ja vapaa-ajan onnistunut yhteensovittaminen lisää työtyytyväisyyttä, työhön sitoutumista ja tuottavuutta.

1. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n jäsenyrityksissä työnantaja ja pääluottamusmies voivat sopia kirjallisesti, että työaikaa, ansaittuja vapaita ja vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä korvauksia siirretään työaikapankkiin. Työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti työaikapankin varsinaisesta käytöstä.

Työnantajan tulee noudattaa työaikapankin käyttöönotossa tasapuolisuutta sekä kohdella tasavertaisesti työaikapankkia käyttäviä ja pankin ulkopuolelle jääneitä työntekijöitä.

 2. Työnantajan ja työntekijän tulee sopia, mitä eri tekijöitä työaikapankkiin voidaan siirtää. Työaikapankkiin voidaan sopia siirrettäväksi esimerkiksi:

  • säännöllistä työaikaa,
  • ylitöiden perus- ja korotusosia,
  • sunnuntaityökorvauksia,
  • ilta-, yötyö- ja vapaapäivätyölisiä,
  • vuosityöajan lyhennysvapaita,
  • lomaltapaluurahoja,
  • varallaolokorvauksia ja hälytystyökorvauksia.

Rahamääräiset korvaukset muutetaan työaikapankkiin siirrettäessä tunneiksi ja minuuteiksi siten, että korvaus jaetaan työntekijän siirtohetken henkilökohtaisella tuntipalkalla.

3. Työaikapankissa saa olla kerrallaan enintään 160 plustuntia (työaikapankkisäästö) ja 40 miinustuntia (työaikapankkilaina), ellei toisin sovita. Mikäli työaikapankin sovittu enimmäistuntimäärä poikkeuksellisesti ylittyy, ylite säilyy pankissa tunteina/minuutteina tai se maksetaan työntekijän pyytäessä seuraavan normaalin palkanmaksun yhteydessä maksuhetken henkilökohtaisella tuntipalkalla.

Työaikapankkiin tehtävistä siirroista on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken viimeistään viikkoa ennen palkanmaksupäivää, ellei toisin sovita.

Työaikapankkiin siirretyt vapaat menettävät alkuperäisen identiteettinsä, eivätkä niitä koske esimerkiksi työaika- tai vuosilomalain mukaiset vanhentumisajat.

4. Työaikapankkivapaan ja työaikapankkilainan ajankohta ja määrä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. Mikäli ajankohdasta ei päästä sopimukseen, menetellään kohdan 8 mukaan.

5. Työaikapankkivapaan ajalta maksetaan pitämishetkellä voimassa olevaa työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa.

Miinustunnit (työaikapankkilaina) käsitellään palkkaennakkona.

Kun työntekijä tekee miinustunteja takaisin, hänelle ei makseta palkkaa tai palkan korotusosia kyseisten tuntien osalta. Työaikapankin miinustuntien takaisin tekemistä ei lueta myöskään työajaksi muun muassa ylityön määrää laskettaessa.

6. Työaikapankkivapaa on vuosiloman pituutta määrättäessä työssäolon veroista aikaa, ja se lasketaan säännölliseksi työajaksi vuorokautista, viikottaista ja jakson työaikaa määritettäessä. Työaikapankkivapaata ei kuitenkaan katsota työajaksi työaikalain 19 §:n ylityön enimmäismäärää laskettaessa.

7. Työntekijän ollessa työkyvytön ennen työaikapankkivapaan alkamista tai työkyvyttömyyden alkaessa vapaan aikana noudatetaan samoja sääntöjä kuin vuosityöajan lyhennysvapaiden osalta vastaavassa tilanteessa.

8. Sopimus työaikapankista on irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, ellei toisin sovita.

Työaikapankkivapaat pyritään pitämään ja miinustunnit tekemään takaisin työaikapankin irtisanomisajan kuluessa. Mikäli vapaan pitämisen ajankohdasta ei päästä sopimukseen, korvataan ne työntekijälle hänen henkilökohtaisella tuntipalkallaan viimeistään työaikapankin irtisanomisajan päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä. Mikäli miinustunteja ei voida tehdä takaisin työnä, työnantaja saa pidättää näin maksetun palkkaennakon työntekijän palkasta.

9. Työnantaja pitää työaikapankin tunneista tilikirjaa.

10. Työsuhteen päättyessä pitämätön vapaa korvataan työntekijän henkilökohtaisella tuntipalkalla. Työnantaja saa pidättää työsuhteen päättyessä työaikapankissa olevat miinustunnit maksettuina palkkaennakkoina työntekijän lopputilistä työntekijän henkilökohtaista tuntipalkkaa laskentaperusteena käyttäen.

Työntekijän työsuhteen ehtojen muuttuessa olennaisesti työnantajan ja työntekijän kesken on sovittava, miten toimitaan työaikapankin tuntien suhteen.

11. Liitot perustavat työryhmän 1.2.2017 lukien seuraamaan työaikapankkien käyttämistä ja luomaan sen osalta tarvittaessa lisäohjeita muun muassa palkkaturvan, työttömyysturvan ja konkurssitilanteen osalta.

2 §
Voimassaolo    

Tämä sopimus tulee voimaan 1.2.2018 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa noudattaen yhden kuukauden irtisanomisaikaa päättymään samaan aikaan työehtosopimuksen kanssa.

 


Päivitetty: 28.4.2021