Joulunajan arkipyhät ja autoliikenteen työehtosopimukset

13.12.2021

Joulunajan arkipyhiä ovat joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenpäivä. Kyseiset päivät vaikuttavat maksettaviin korvauksiin ja työvuorosuunnitteluun. Jos jakson tunnit jäävät alle 80 tunnin, maksetaan palkka takuupalkkana. Työnantaja voi AKT:n autoliikennealojen työehtosopimusten mukaan ohjelmoida työtuntijärjestelmään vuosityöajanlyhennyspäivän (pekkanen) myös arkipyhälle.

 

(på svenska)

Kuorma-autoala

Kuorma-autoliikenteessä lähes kaikki päivät voivat työehtosopimuksen mukaan olla työpäiviä. Jouluaatto on erikseen sovittu työehtosopimuksella vapaapäiväksi. Silloin työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää tulemaan töihin.

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaan kokoaikaisella työntekijällä tulee olla jokaisessa 2-viikkojaksossa 80 tuntia työaikaa tai työaikaan verrannollista aikaa. Tämä koskee myös 2-viikkojaksoa, jossa on joulupyhät, uudenvuoden päivä ja loppiainen.

Jokaisessa 2-viikkojaksossa tulee olla vähintään neljä vapaapäivää (vapaa päiväalkaa 00.00 ja päättyy 24.00). Jos joulujaksossa työntekijälle ei voida antaa työtä täyttä jaksoa (80 h) siitä syystä, ettei arkipyhien aikana tehdä työtä, työnantaja voi ohjelmoida työvuoroluetteloon vuosityöajanlyhennyspäiviä myös arkipyhien kohdalle. Jouluaatto, joka ei ole arkipyhä, on työehtosopimuksella sovittu vapaapäiväksi eikä siihen voi ohjelmoida vuosityöajanlyhennysvapaata.

Mikäli työntekijä on arkipyhänä töissä, niin hänelle maksetaan peruspalkan lisäksi keskituntiansion perusteella pyhälisä (100 %). Mikäli työntekijä työskentelee jouluaattona erikseen työnantajan kanssa sopimalla, niin maksetaan siitä vapaapäivälisä, joka on 100 % hänen taulukkopalkastaan.

Linja-autohenkilökunta

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimuksen mukaan 2-viikkojaksossa kaikki viikonpäivät voivat olla työpäiviä. Jokaisessa 2-viikkojaksossa kokoaikaisella työntekijällä tulee olla 80 työtuntia tai työaikaan verrannollista aikaa sekä vähintään neljä vapaapäivää.

Mikäli arkipyhien vuoksi työnantaja ei voi ohjelmoida työtä täyttä 2-viikkojaksoa, hän voi ohjelmoida työvuoroluetteloon myös arkipyhien kohdalle vuosityöajanlyhennyspäiviä. Arkipyhänä tehdystä työstä maksetaan pyhätyölisä 100 % työntekijän keskituntiansion mukaan ja mikäli joulupäivänä tehdään työtä, niin siitä maksetaan lisäksi joulutyölisä 200 % korotettu palkka työntekijän taulukkopalkan mukaan.

Huoltokorjaamoala

Huoltokorjaamon työehtosopimuksessa on sovittu arkipyhäkorvaukset vuosityöajanlyhennyspäiviin. Myös huoltokorjaamossa arkipyhän kohdalle voidaan työtuntijärjestelmään ohjelmoida vuosityöajanlyhennyspäivä. Huoltokorjaamon työehtosopimuksessa työaika on päivittäinen työaika. Kahdeksantunnin työajan jälkeen ylimenevä työaika on ylityötä.

Säiliö- ja öljytuoteala

Säiliö- ja öljytuotealan työehtosopimus säiliöautonkuljettajien osalta on joulunajan arkipyhien osalta pitkälti vastaava kuin kuorma-autoalan työehtosopimuksessa. Korvaukset ovat kuitenkin jonkin verran poikkeavat. Mikäli säiliöautonkuljettaja on jouluaattona töissä, maksetaan hänelle 100 % korotettu palkka klo 18.00 saakka ja siitä eteenpäin 200 % korotettua suurjuhlapyhäkorvausta.  Suurjuhlapyhäkorvaus maksetaan 1. ja 2. joulupäivältä, uudenvuodenaatolta klo 18.00 jälkeen ja uudenvuoden päivältä seuraavaan aamuun klo 6.00 saakka. 200 % lisä sisältää pyhätyölisän.

Vuosityöajanlyhennyksen käyttö

Työnantaja voi AKT:n autoliikennealojen työehtosopimusten mukaan ohjelmoida työtuntijärjestelmään vuosityöajanlyhennyspäivän myös arkipyhälle. Työnantaja voi siis käyttää vuosityöajanlyhennyspäiviä silloin, kun kaksiviikkoisjakso jää alle 80 tunnin. 

Jos esimerkiksi joulunajan kaksiviikkoisjakson tuntimäärä on 72, niin työnantaja voi sijoittaa työajan lyhennysvapaapäivän esimerkiksi joulupäivälle. Jos jakso jää vajaaksi, maksetaan työntekijälle vajaus takuupalkkana. Jos jakso menee pekkaspäivän käytön seurauksena yli 80 tunnin, on työntekijällä oikeus ylimenevältä osalta ylityökorvaukseen.

Vuosityöajanlyhennyspäivä alkaa kello 00.00 ja päättyy 24.00 ja siitä maksetaan henkilökohtaisen vuosineljänneskeskituntiansion mukainen 8 tunnin palkka. Työajan lyhennysvapaapäivä on sijoitettava aina toisen vapaapäivän yhteyteen. Vuosityöajanlyhennyspäivä on työaikaan verrannollista aikaa (mm. sairausloma, vuosiloma, vuosityöajanlyhennys).

 


Päivitetty: 15.12.2021