Jultidens söckenhelger och bilbranschens kollektivavtal

13.12.2021

Jultidens söckenhelger är juldagen, annandag jul och nyårsdagen. Dessa dagar påverkar betalda ersättningar och skiftplaneringen. Om periodens arbetstid understiger 80 timmar, betalas lönen som garantilön. Arbetsgivaren kan enligt AKT:s kollektivavtal inom vägtransportsektorn programmera in en årlig arbetstidsförkortningsdag (Pekkanen) i arbetstidssystemet även för söckenhelg.

Lastbilsbranschen

Enligt kollektivavtalet kan nästan alla dagar vara arbetsdagar på lastbilsbranschen. Julaftonen har skilt avtalats i kollektivavtalet till fridag, då kan arbetsgivaren inte tvinga arbetstagaren att komma på jobb.

Enligt lastbilsbranschens kollektivavtal ska en heltidsanställd i varje tvåveckorsperiod ha 80 timmar arbete eller tid motsvarande arbetstid. Detta gäller även tvåveckorsperioder som innefattar julhelgen, nyårsdagen och trettondagen.

I varje tvåveckorsperiod måste det finnas minst fyra lediga dagar (fridagen börjar 00.00 och slutar 24.00). Om arbetstagaren under julperioden inte kan ge fulla timmar (80 h) på grund av att arbetet upphör under söckenhelgerna, kan arbetsgivaren programmera in årliga arbetstidsförkortningsdagar i arbetsskiftsförteckningen även på söckenhelgerna. Julafton, som inte är en söckenhelg, har i kollektivavtalet avtalats till ledig dag och kan inte programmeras för årlig arbetstidsförkortningsdag.

Ifall arbetstagaren är i arbete på en söckenhelg får han eller hon förutom grundlönen helgtillägg (100 %) baserat på den genomsnittliga timlönen. Om den anställde arbetar separat på julafton enligt överenskommelse med arbetsgivaren, betalas semestertillägg som är 100 % av hans eller hennes tabellön.

Busspersonal

Enligt busspersonalens kollektivavtal kan under en tvåveckorsperiod alla veckodagar vara arbetsdagar. I varje tvåveckorsperiod ska en heltidsanställd ha 80 timmar arbete eller tid motsvarande arbetstid och minst fyra dagars lediga dagar.

Om arbetsgivaren på grund av söckenhelg inte kan programmera arbete en full tvåveckorsperiod, kan arbetsgivaren programmera in årliga arbetstidsförkortningsdagar i arbetsskiftsförteckningen även på söckenhelgerna. För arbete utfört på söckenhelg betalas helgarbetstillägg 100 % enligt arbetstagarens genomsnittliga timförtjänst och om arbete utförs på juldagen betalas ytterligare jularbetstillägg 200 % höjd enligt löntagarens tabellön.

Serviceverkstadsbranschen

I serviceverkstadens kollektivavtal har ersättning för söckenhelgstillägg avtalats för de årliga arbetstidsförkortningsdagarna. Även i serviceverkstaden kan en årlig arbetstidsförkortning programmeras in i arbetstidssystemet för söckenhelg. I serviceverkstadens kollektivavtal är arbetstiden daglig arbetstid. Arbetstid som övergår åtta timmar är övertid.

Tank- och oljeproduktsbranschen

När det gäller tankbilschaufförer är tank- och oljeproduktsbranschens kollektivavtal långt enhetlig med lastbilsbranschens kollektivavtal i fråga om jultidens söckenhelger.

Ersättningarna är dock något avvikande. Ifall tankbilschauffören är på arbete på julafton betalas han 100% höjd lön fram till kl. 18:00 och därefter 200% höjd storhelgsersättning. Storhelgsersättning betalas för 1:a och 2:a juldagen, nyårsafton efter kl 18.00 och för nyårsdagen fram till kl. 06.00. 200% tillägget innehåller helgdagsersättning.

Användning av årlig arbetstidsförkortning

Arbetsgivaren kan enligt AKT:s bilbranschs kollektivavtal programmera i arbetstidssystemet årliga arbetstidsförkortningsdagar även på söckenhelger. Arbetsgivaren kan alltså använda de årliga arbetstidsförkortningsdagarna när tvåveckorsperioden blir under 80 timmar.

Om till exempel jultidens tvåveckorsperiods timmar är under 72, så kan arbetsgivaren placera arbetstidsminskning på juldagen. Om perioden inte blir fulltalig, betalas underskottet som garantilön åt den anställda. Om perioden blir mer än 80 timmar till följd av att årsarbetstidsförkortningsdagen används, har arbetstagaren rätt till övertidsersättning för överskridningen.

Årsarbetstidsförkortningsdagen börjar kl. 00.00 och slutar kl. 24.00 och utgår med 8 timmars lön enligt personliga genomsnittliga kvartalstimlön. Arbetstidsminskning ska alltid placeras i samband med en annan ledig dag. Årsarbetstidsförkortningsdagen är tid som är jämförbar med arbetstid (t.ex. sjukfrånvaro, semester, årsarbetstidsförkortning).


Päivitetty: 14.12.2021