Konttilaivojen lastinkiinnitys on ahtaajille kuuluvaa työtä

31.1.2015

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on neuvotellut Satamaoperaattorit ry:n kanssa konttilaivojen lastinkiinnitykseen liittyvistä ehdoista useaan kertaan, pääsemättä sopuun työnantajien työehtojen heikennysesitysten vuoksi. Neuvottelut päättyivät Satamaoperaattorit ry:n ilmoitettua AKT:lle, että he eivät ole asiassa neuvotteluosapuolena.

Kansainvälisen Kuljetusliittojen Federaation (ITF) varustamoiden kanssa solmimissa sopimuksissa on kohta, jossa varustamoita on kielletty teetättämästä lastinkäsittelytyötä merimiehillä ilman paikallisen ammattiliiton kanssa tehtyä sopimusta.

AKT on jättänyt ilmoituksen, jossa vaaditaan varustamoita noudattamaan sopimuksia. Varustamot eivät ole reagoineet asiaan mitenkään, joten AKT on joutunut saartamaan laivoja sopimusten noudattamatta jättämisen vuoksi.

Varustamoille on esitetty neuvotteluja ratkaisun löytämiseksi, mutta asia ei ole vielä  edennyt mitenkään. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksessa (artikla 137) on määritelty, että satamissa suoritettava ahtaustyö ja lastin esi- ja jälkikäsittely kuuluu ahtaajille. AKT edellyttää että, konttilaivojen lastinkiinnitystyö tehdään ahtaajien toimesta kuten kansainvälisissä sopimuksissa on sovittu.

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Marko Piirainen 0400 729 450
1. varapuheenjohtaja Arto Sorvali 040 501 7443
Sopimussihteeri Juha Anttila 040 134 7279


Päivitetty: 5.6.2019