Kuljetusliitot KL ry: Statligt ägda bolag bör visa vägen till sysselsättning och tjänster

27.5.2020

Kuljetusliitot KL ry:s vårmöte kräver att statligt ägda bolag föregår med gott exempel när det gäller att främja sysselsättningen, sysselsätta finsk kunnig arbetskraft samt sköta medborgartjänster.

Landets regering har under coronakrisen klokt nog börjat stimulera ekonomin och vidtagit åtgärder för att stödja före-tag som lider under krisen. På KL:s vårmöte var man bekymrade över att en del av stöden riktas åt fel håll och att en oproportionellt stor andel av de statliga bolagens coronabesparingar får betalas av finska arbetstagare.

Statligt ägda Finnair har fortsatt skaffa kabinpersonal från utlandet genom ett underleveransavtal, samtidigt som nästan alla av bolagets egna flygvärdinnor och stewarder har permitterats. Utöver tidigare offentliggjorda permitteringar har bolaget dessutom inlett ett samarbetsförfarande om ytterligare permitteringar av hela personalen, cirka 6 100 an-ställda. Det är rimligt att statens stöd på hundratals miljoner euro till Finnair används för att främja sysselsättningen i Finland. Finnair måste så snart som möjligt göra sig av med underleveransavtalen så att den finska personalen kan sättas i arbete.

Statligt ägda VR har meddelat att de tänker stänga servicepunkterna vid järnvägsstationerna i Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Dickursby och Åbo. Vårt samhälle har tagit ett digitalt kliv under coronakrisen, men nedläggningen av servicepunkterna gör resandet mindre smidigt för de som hellre tar hjälp av en människa än en maskin. Planerna att försämra tjänsterna har också lett till samarbetsförhandlingar rörande neddragning av personalen vid de nedläggningshotade verksamhets-ställena. Det är ansvarslöst att förstöra återgången till vardagen för coronapermitterade genom att göra sådana änd-ringar i biljettförsäljningen. VR måste göra allt de kan för att bevara arbetsplatserna.

Det statliga bolaget Posten har meddelat att de tänker inleda samarbetsförhandlingar om eventuella permitteringar. Totalt berörs cirka 8 000 personer inom affärsområdet Posttjänster och i Posti Group-koncernen av förhandlingarna. Postens planer är att inte dela ut någon brevpost alls på fredagar under sommarsäsongen. Med corona som förevänd-ning tänker man kapa en fjärdedel av en av samhällets bastjänster och låta arbetstagarna betala för nedgången som följer av den försämrade servicen.

Sjöfartsorganisationerna har under våren vädjat till staten att göra allt den kan för att se till att Finland har en livskraftig flotta under finsk flagg. Försörjningsberedskapscentralen har klandrats av sjömännen eftersom den med skattemedel stöttat utlandsflaggade fartyg samtidigt som inhemska fartyg stått i hamnen och deras finska besättning varit permitte-rad.

För att kunna återhämta sig från den ekonomiska recession som coronakrisen orsakat måste finländarna ha arbete och samhället därmed ha solventa skattebetalare. När samhället återgår till vardagen får det nya normala inte innebära att tjänsterna försvunnit från de som inte hängt med i den digitala vågen. En fungerande och pålitlig transport- och logistik-sektor garanterar att människor, varor och post tar sig fram även under en kris. Finland har inte råd att slösa bort kun-skaperna, arbetsmotivationen och funktionsförmågan hos arbetstagare i kritiska branscher. 

Statliga bolag måste ha en mycket hög tröskel för att skära ner på tjänster och permittera eller säga upp personal och måste med alla medel på ett föredömligt sätt leda vägen för att främja sysselsättningen och upprätthålla tjänsterna. 

Landets regering måste vid behov ta ett rejält ägarstyrningsgrepp om de statliga bolagens verksamhet för att främja sysselsättningen. Staten måste för egen del också se till att de stöd som beviljats ur gemensamma medel används för att bevara finska företag, tjänster och arbetsplatser.


Kuljetusliitot KL ry övervakar, utvecklar och förbättrar de yrkesmässiga, lönemässiga, sociala och samhälleliga intressena och rättigheterna för personal inom transport- och logistikbranschen. KL:s medlemsförbund är Bil- och Transportbran-schens Arbetarförbund AKT rf, Finlands Post- och Logistikunion PAU rf, Rautatiealan unioni RAU ry och Finlands Sjö-mans-Union FSU rf.


Päivitetty: 9.6.2020