Edunvalvonta

AKT:n perustehtävä on liiton sopimusaloilla työskentelevien järjestäytyneiden työntekijöiden edunvalvonta.

AKT solmii jäsenille työehtosopimukset eri alojen työnantajaliittojen kanssa sekä valvoo yhdessä ammattiosastojen ja luottamushenkilöiden kanssa niiden ehtojen noudattamista. AKT on solminut 18 työehtosopimusta 7 eri työnantajaliiton kanssa.

Työehtosopimuksessa määritellään työsuhteen vähimmäisehdot, kuten palkat, työajat, sairausajanpalkat, äitiys- ja isyysvapaat, ylityökorvaukset, erilaiset lisät, päivärahat, lomapalkat ja lomaltapaluurahat, sekä työajan lyhennyskorvaukset.

Työntekijän, kuten myös työnantajan, oikeudet ja velvollisuudet on määritelty työehtosopimuksessa ja työlainsäädännössä (esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja työturvallisuuslaki).

Työnantajaliittoon kuuluvien työnantajien pitää noudattaa työehtosopimusta työehtosopimuslain nojalla.

Työnantajaliittoon kuulumattomien työnantajien tulee noudattaa työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksen mukaisia palkka- ja muita työehtoja on noudatettava myös niiden työnantajien, jotka eivät kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajaliittoon.

Työnantajan ja työntekijän välisellä työsopimuksella ei voi sopia työehtosopimusta heikommista ehdoista.

Luottamusmiehet, ammattiosasto ja AKT:n palkatut työntekijät avustavat jäseniä työsuhdeasioissa.

AKT toimii jäsentensä edunvalvojana ja työehtojen kehittäjänä myös lainsäädännön valmistelutyössä antamalla lausuntoja sekä pitämällä yhteyksiä lainsäätäjiin ja muihin kuljetusalan toimijoihin niin kotimaassa kuin kansainvälisellä tasollakin.

 


Päivitetty: 12.1.2021