Luottamusmiesvaaliohjeet

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton hallituksen vahvistaman luottamusmiesvaalia koskevan ohjeiden lisäksi noudatetaan keskusjärjestöjen välillä solmittua luottamusmiessopimusta sekä työehtosopimuksessa ja sovellutusohjeissa sovittuja luottamusmiehen valintaa, tehtäviä ja oikeuksia koskevia määräyksiä.

Luottamusmiehen valintakaavake (pdf)

Luottamusmiesvaaliohje (pdf)

Anvisningar för förtroendemannaval (pdf)

1.   Yleistä

Luottamusmiehellä tarkoitetaan ammattiosaston hyväksymää työhuonekunnan, työpaikan työntekijäin tai ammattiosaston valitsemaa pääluottamusmiestä ja tämän varamiestä sekä työosastojen ja toimipaikkojen luottamusmiehiä. Työpaikalla valitaan ainoastaan yksi pääluottamusmies. Valittujen luottamusmiesten toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä (1.1.) kestäen kaksi (2) vuotta kerrallaan. Seuraava toimikausi alkaa 1.1.2023.

Pääluottamusmiehen toimipiiri käsittää koko työpaikan ja työosaston tai toimipaikan luottamusmiehen ko. osaston tai toimipaikan. Luottamusmiehen tulee olla Suomen tai Suomessa asuva muun EU tai ETA maan kansalainen sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliittoon kuuluvan ammattiosaston jäsen, asianomaisen työpaikan tai toimipaikan työntekijä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Luottamusmiehenä ei voi toimia jäsen, joka toimii esimiehenä tai töiden järjestelijänä.

2.   Ammattiosasto ja luottamusmies

Ammattiosasto hyväksyy ja työhuonekunta tai työpaikka valitsee pääluottamusmiehen, hänen varamiehensä ja työosaston tai toimipaikkojen luottamusmiehet näiden ohjeiden mukaista menettelytapaa noudattaen.

3.   Ehdokkaiden asettaminen

Työpaikan pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesehdokkaat sekä työosaston tai toimipaikan luottamusmies- ja varaluottamusmiesehdokkaat asetetaan tätä tarkoitusta varten loka-joulukuun aikana koolle kutsutussa kokouksessa, josta on ilmoitettava työpaikan ilmoitustauluilla vähintään viikkoa ennen kokousta. Mikäli jo asetettu ehdokas on estynyt pätevän syyn vuoksi kuten sairauden, työpaikan vaihdoksen jne. olemasta ehdokkaana, voi ammattiosaston toimikunta tai työhuonekun-nan toimikunta kutsua koolle uuden ehdokkaiden asettelukokouksen.

Ehdokkaiden tulee antaa suostumuksensa ehdokkaaksi kirjallisesti ennen ehdokasasettelukokousta tai henkilökohtaisesti ehdokasasettelukokouksessa.

Sama henkilö ei voi asettua luottamusmies- ja varaluottamusmiesehdokkaaksi.

Kokouksen ajasta ja paikasta päättää ammattiosaston tai työhuonekunnan toimikunta.

Kokoukset on pidettävä ensisijaisesti työpaikalla. Kaikille työpaikalla työskenteleville Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton jäsenille tulee varata mahdollisuus osallistua ehdokasasetteluun.

Mikäli suostumuksensa antaneita ehdokkaita on asetettu vain valittava määrä, ei vaalia tarvitse suorittaa.

4.   Vaalitoimikunnan valinta

Jos ehdokkaiden asettamiskokouksessa asetetaan useampia luottamusmiesehdokkaita, on suoritettava vaalit.

Ehdokasasettelukokouksessa valitaan vähintään kolmejäseninen vaalitoimikunta.

Ellei ehdokasasettelukokouksessa ole valittu vaalitoimikuntaa, vaalitoimikunnan valitsee ammattiosasto tai työhuonekunta.

Vaalitoimikuntien kokoonpanossa on ehdottomasti otettava huomioon jäsenistön piirissä esiintyvät eri mielipidesuunnat.

5.   Vaalitoimikunnan tehtävät

Vaalitoimikunta suorittaa asetettujen ehdokkaiden osalta arpomisen ja antaa ehdokkaille arvontajärjestyksen mukaisen numeron, alkaen numerosta 2 ja huolehtii siitä, että äänestäjä voi ehdottomasti säilyttää vaalisalaisuuden, ja että vaalihuoneistossa on nähtävänä arvontajärjestyksen mukainen lista, josta käyvät selville asetetut luottamusmies- ja varaluottamusmiesehdokkaat ja heidän numeronsa. Muuta mainontaa ei enää vaalipaikalla tai sen läheisyydessä saa suorittaa.

Vaalitoimikunta ilmoittaa vaalien ajankohdan ja paikan sekä vastaa ja huolehtii vaalien tiedottamisesta ja vaaleihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

6.   Vaalien ajankohta ja tiedottaminen

Pääluottamusmiehen ja muiden luottamusmiesten vaalit on suoritettava loka-joulukuun aikana. Työpaikoilla toimeenpantavien vaalien ajoista ja paikoista on vaalitoimikunnan sovittava paikallisen työnantajan kanssa viimeistään 14 vrk ennen vaalien toimeenpanoa. Vaaleista on tiedotettava viimeistään viikkoa ennen vaalien alkamista työpaikan ilmoitustaululle kiinnitetyillä ilmoituksilla, joista selvästi käy ilmi milloin ja missä vaalit suoritetaan, sekä ehdokkaiden nimet ja numerot arpomisjärjestyksessä.

7.   Äänestysohjeet

1. Äänestystilaisuudet järjestetään työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että jokaisella äänioikeutetulla on esteetön mahdollisuus osallistua äänestykseen. On tärkeää, että vaaliaika järjestetään riittävän pitkäksi niin, että kaikilla vuorotyössä olevilla ja vapaapäiviään viettävillä on mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan.

2. Vaalit suoritetaan työpaikalla lippuäänestyksellä suljetuin lipuin.

3. Äänestäminen tapahtuu siten, että vaalitoimikunta tarkistaa jäsenen äänioikeuden. Vaaliluettelona voidaan käyttää jäsentilityslistoja; äänioikeuden voi myös todistaa esittämällä vaalitoimikunnalle kunnossa olevan jäsenkortin.

Vaalitoimikunta on velvollinen pitämään luetteloa äänioikeuttaan käyttäneistä. Äänioikeuden toteamisen jälkeen annetaan äänestyslippu. Äänestäminen tapahtuu siten, että valitsija kirjoittaa äänestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää.

Suoritetun äänestyksen jälkeen jäsen tuo lipun vaalitoimikunnalle, jonka jälkeen äänestäjä henkilökohtaisesti pudottaa äänestyslipun uurnaan.

4. Vaalitoimikunta on vastuussa siitä, että äänestys suoritetaan näiden ohjeiden mukaisesti ja siitä, että vaalia koskevat asiakirjat ja vaaliuurna äänestyksen aikana on talletettu yhteisesti sovittuun paikkaan niin, ettei mitään väärinkäytöksiä pääse tapahtumaan.

5. Vaalitoimikunnan on äänestyksen jälkeen talletettava kaikki vaaleja koskevat asiakirjat ammattiosaston vuosikokoukseen asti niin, että ne ovat mahdollisten valitusten tai epäselvyyksien sattuessa hallituksen tai sen nimeämien edustajien tarkastettavissa.

6. Äänten mennessä tasan vaalin tuloksen ratkaisee arpa.

7. Vaalitoimikunnan velvollisuutena on ilmoittaa vaalin tulos välittömästi  liittoon ja osaston toimikunnalle.

8.   Valtakunnalliset pääluottamusmiehet

Sellaisen yrityksen, joka toimii useilla paikkakunnilla ja jonka työntekijät kuuluvat eri ammattiosastoihin, pääluottamusmiehen vaaliin on oikeus osallistua yrityksen kaikkien liittoon kuuluvien työntekijöiden.

Jos kuitenkin yrityksen eri työpaikkojen luottamusmiehet päättävät yksimielisesti, että he suorittavat valinnan keskuudestaan, ei muuta vaalia suoriteta. Muutoin tällaista pääluottamusmiestä ja hänen valintaansa koskevat nämä ohjeet soveltuvin osin.

9.   Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana

Pääluottamusmiehen erottua tehtävästään joko sairauden, työpaikan vaihdon tai muun syyn nojalla tulee näiden ohjeiden mukainen pääluottamusmiesvaali suorittaa seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Mikäli ehdokasasettelukokouksessa ei varapääluottamusmies asetu pääluotta-musmiesehdokkaaksi, niin varapääluottamismiesvaalia ei em. tapauksessa tarvitse suorittaa, mutta kokousilmoituksessa on varauduttava molempien vaalien suorittamiseen. Näin valitun pääluottamusmiehen toimikausi kestää tehtävästä eronneen pääluottamusmiehen toimikauden loppuun saakka. Ko. ohje koskee myös osaston luottamusmiesvaalien suorittamista.

10.  Ilmoitus luottamusmiehistä

Valituista pääluottamusmiehistä ja luottamusmiehistä on ammattiosaston kirjallisesti ilmoitettava liiton hallituksen hyväksymää lomaketta käyttäen:

  • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:lle
  • työnantajalle
  • AKT:n aluetoimitsijalle

Pääluottamusmiehelle valitusta varamiehestä on kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle, milloin hän toimii pääluottamusmiehen sijaisena.

Mikäli työpaikoille valitut pääluottamus- ja luottamusmiehet toimivat vastoin keskusjärjestön, liiton ja ammattiosastojen sääntöjä ja menettelytapoja, edustajakokousten päätöksiä sekä voimassaolevia työehtosopimuksia, voi liiton hallitus tällaisissa tapauksissa velvoittaa ammattiosaston epäämään luottamusmiehiltä tehtävien hoitamisen ja oikeudet sekä suorittamaan uudet vaalit uuden luottamusmiehen valitsemiseksi.

Mahdolliset erimielisyydet näistä ohjeista ratkaisee liiton hallitus.


Päivitetty: 4.10.2022