Vuosilomalakiin muutoksia 1.4.2016

Vuosiloman siirtämiseen vuosilomalla sairastumisen vuoksi tuli lakimuutoksen myötä kuuden päivän omavastuu. Aiemmin työntekijä sai siirrettyä lomaansa lomalla sairastumisen vuoksi, mutta nyt sairastuminen ei siirrä vuosilomaa kuin vasta kuuden työkyvyttömyyspäivän jälkeen. Lisäksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosilomaa kertyy jatkossa enintään kuudelta kuukaudelta.

Vuosilomalain muutoksen myötä työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisestä työkyvyttömyydestä johtuvasta poissaolopäivästä eli sairasloman ei tarvitse olla yhtäjaksoisesti 6 päivän mittainen vaan jokainen yksittäinen päiväkin lasketaan omavastuuseen. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin aina neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää. Mikäli työntekijän lomakertymä on 24 päivää tai alle, niin omavastuu päiviä ei tule lainkaan ja loma siirtyy täysimääräisenä ilman omavastuupäiviä.

Säästövapaiden osalta kuusi omavastuupäivää seuraavat lomanmääräytymisvuoden vuosilomakertymää. Jos siis työntekijä esim. pitää lomanmääräytymiskaudella 2015-2016 syntyneitä lomia vuoden 2016-2017 lomakaudellaan 3 viikkoa ja säästää siitä pidettäväksi 2 viikkoa seuraavan lomakauden 2017-2018 aikana, voi kuuden päivän omavastuu siirtyä kokonaan tai osittain noiden kahden viikon mukana. Työntekijä voi siis esimerkiksi olla vuoden 2016-2017 lomakaudella 4 päivää sairaana, jolloin vuosille 2017-2018 säästölomakaudelle eli noille 2 viikolle siirtyy 2 omavastuupäivää. Tällainen järjestely edellyttää tietenkin työnantajalta tarkkaa vuosilomakirjanpitoa.

Jos taas työntekijä on aiemmin sovitun vuosiloman tai sen osan alkamisajankohtana työkyvytön, on loma siirrettävä työntekijän pyynnöstä myöhempään ajankohtaan, eikä tällainen loma ajankohdan siirto aiheuta puhuttua kuuden päivän omavastuuta vaan loma tulee siirtää kokonaisuudessaan.

Jatkossa on hyvä muistaa, että vuosiloman siirtoa on pyydettävä viivytyksettä työnantajalta heti työkyvyttömyyden alkamisajankohtana sekä pyydettävä loman siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Jokaiselta, myös yksittäiseltä työkyvyttömyyspäivältä, tulee pystyä tarvittaessa esittämään luotettava selvitys. Luotettavana selvityksenä pidetään käytännössä sairaslomatodistusta.

Työnantajan on pyrittävä antamaan jäljelle jäävä loma ennen kesälomakauden päättymistä. Ellei tämä ole mahdollista, voidaan loma siirtää kesälomakauden ulkopuolella pidettäväksi kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Viimekädessä pitämättä jääneet lomat on maksettava lomakorvauksena.

Nykyisen lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy korkeintaan 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta. Uutta lakia sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

 


Päivitetty: 19.4.2021