Oikeusapu

Liiton jäsenet ovat oikeutettuja maksuttomaan oikeusapuun työsuhteesta johtuvien työoikeudellisten riita-asioiden hoitamiseksi.

Työsuhteesta johtuvia työoikeudellisia riita-asioita joudutaan toisinaan käsittelemään tuomioistuimessa. Tällaisia riita-asioita ovat mm. palkkasaatavat, työsuhteen perusteeton päättäminen, yt-menettelyn laiminlyönnit ja syrjintäasiat. Liiton jäsenillä on oikeus saada tällaiseen oikeudenkäyntiin maksutonta oikeusapua, mikä tarkoittaa sitä, että riita-asia hoidetaan tuomioistuimessa maksutta alusta loppuun.

Oikeusavun myöntämisen edellytyksenä on jäsenyys ja jäsenmaksujen maksaminen vähintään kuuden kuukauden ajalta ennen työsuhderiidan syntyä.

Oikeusavun myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon työntekijän vaatimusten menestymisen mahdollisuudet oikeudenkäynnissä.

Oikeusapu voidaan myöntää pääsääntöisesti työnantajan ja työntekijän välistä työsuhteesta johtuvaa työoikeudellista riita-asiaa varten.

Oikeusavun myöntämisestä ja sen laajuudesta päättää työvaliokunta.


Menettely oikeusavustuksen saamiseksi

Jäsenen on meneteltävä seuraavalla tavalla saadakseen oikeusavustusta koskeva asia AKT:n käsiteltäväksi.

1. Viipymättä riidan tai muun mahdollisen oikeusavustustarpeen synnyttyä oltava yhteydessä työpaikkansa luottamusmieheen, ammattiosaston toimihenkilöihin tai AKT:n aluetoimitsijaan.

2. Osallistuttava itse asian selvittämiseen luottamusmiehen, ammattiosaston toimihenkilöiden tai aluetoimitsijan ohjeiden mukaisesti.

3. Toimitsija tekee asiassa selvityksen työehtovaliokunnan käsittelyä varten.
 

 


Päivitetty: 30.5.2023