Palkat ja työehdot

Työehtosopimukset

AKT:n tärkein tehtävä on neuvotella työehtosopimukset ja valvoa ammattiosastojen sekä luottamusmiesten kanssa jäsentensä etuja ja työehtosopimusten noudattamista. AKT neuvottelee jäsenilleen työehtosopimukset 18 sopimusalalle.

Työehtosopimuksessa määritellään työsuhteen vähimmäisehdot, kuten palkat, työajat, sairausajanpalkat, äitiys- ja isyysvapaat, ylityökorvaukset, lisät, päivärahat, lomapalkat ja lomaltapaluurahat sekä työajan lyhennysvapaat.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet on määritelty lainsäädännössä, työehtosopimuksessa ja työlainsäädännössä. Työelämän keskeiset lait ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki.

Järjestäytyneissä yrityksissä (työnantaja kuuluu työnantajaliittoon) työehtosopimuksia noudatetaan normaalisitovuuden perusteella.

Työnantajat, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon, noudattavat työehtosopimusta työehtosopimusten yleissitovuuden perusteella.

Työehtosopimusten yleissitovuudella tarkoitetaan, että sopimusalalla toimiva järjestäytymätön työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusten vähimmäisehtoja.

Jokainen työntekijä solmii töihin mennessään työsopimuksen. Työsopimus voidaan solmia suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullisessa työsopimuksessa työnantaja on velvollinen antamaan kirjallisesti työnteon keskeiset ehdot ennen ensimmäistä palkanmaksua. AKT suosittelee aina työsopimuksen tekemistä kirjallisena.

Työnantajan ja työntekijän sopima työsopimus on mitätön, mikäli se alittaa lain tai työehtosopimuksen vähimmäisehdot.

Luottamusmiehet, ammattiosaston toimihenkilöt sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n toimihenkilöt auttavat ja opastavat työsuhdeasioissa.

AKT toimii jäsentensä edunvalvojana ja työehtojen kehittäjänä myös lainsäädännön valmistelutyössä antamalla lausuntoja sekä pitämällä yhteyksiä lainsäätäjiin ja muihin kuljetusalan toimijoihin niin kotimaassa kuin kansainvälisellä tasollakin.


Päivitetty: 11.5.2021