Edustajakokous

Liiton säännöt 7 §

1. Liiton toiminnasta ja menettelytavoista päättää edustajakokous.

2. Varsinainen edustajakokous pidetään joka neljäs vuosi 1.5. - 30.10. välisenä aikana hallituksen määräämällä paikkakunnalla, hallituksen lähemmin määräämänä ajankohtana.

3. Hallituksella on oikeus kutsua kokoon ylimääräinen edustajakokous silloin, kun se katsoo syytä olevan. Ylimääräinen edustajakokous on pidettävä, jos vähintään 2/3 liiton osastoista sen koollekutsumista määrättyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

4. Niistä asioista päätettäessä, jotka ovat aiheuttaneet ylimääräisen edustajakokouksen ja joista kokouskutsussa erikseen on ilmoitettu, on ylimääräisellä edustajakokouksella sama päätösvalta kuin varsinaisellakin edustajakokouksella.

5. Varsinaisesta edustajakokouksesta tulee osastoille ilmoittaa vähintään 8 kuukautta ja ylimääräisestä 1 kuukautta ennen sen alkamista. Ilmoitus tulee tapahtua kirjallisesti osastoille sekä ilmoituksena liiton lehdessä.

6. Osastoilla on oikeus valita äänioikeutettu edustaja kutakin alkavaa 150 jäsentä kohti sekä henkilökohtainen varaedustaja kullekin. Edustajien ja varaedustajien valtakirjat toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen edustajakokousta hallituksen tarkastettavaksi.

7. Osaston jäsen on äänioikeutettu ja ehdokaskelpoinen edustajien vaalissa, jos hänen jäsenyytensä on 4 §:n edellyttämällä tavalla kunnossa.

Vaalit toimitetaan henkilökohtaisena enemmistövaalina valtuuston hyväksymän äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti. Vaalit toimitetaan postiäänestyksenä tai erillisissä äänestystilaisuuksissa. Vaaliajasta tulee ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen sen alkamista ja osastolle on samalla annettava vaaliohjeet.

Ylimääräisen edustajakokouksen edustajina toimivat edellisen varsinaisen kokouksen edustajat.

8. Edustajakokouksen valitsemat liiton palkatut toimihenkilöt sekä talouspäällikkö eivät saa edustaa mitään osastoa, mutta heillä on puhe- ja esitysoikeus kokouksessa. Samanlainen oikeus on valtuuston ja hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajilla, toimitsijoilla sekä työttömyyskassan johtajalla. Edustajakokouksen valitsemien liiton palkattujen toimihenkilöiden enemmistön ja vähintään kahden (2) valtuuston jäsenen sekä yhden (1) tilintarkastajan on oltava läsnä kokouksessa.

9. Hallitus valmistelee edustajakokoukselle edustajakokouksessa esille tulevat asiat ja edustajakokouksen työjärjestyksen sekä lähettää ne osastoille kokouskutsuun sisältyvinä kirjeellisesti tai sähköisesti viimeistään kuukautta ennen varsinaisen ja ylimääräisen edustajakokouksen alkamista.

10. Jos osastot haluavat esittää joitakin asioita edustajakokoukselle käsiteltäväksi, on näistä tehtävä kirjallinen esitys ja lähetettävä hallitukselle 6 kuukautta ennen kokousta.

11. Varsinaisen edustajakokouksen tehtävänä on:

a) hyväksyä katsaus kuluneen edustajakokouskauden toimintaan ja talouteen

b) käsitellä liiton toimintatavoitteet seuraavalle edustajakokouskaudelle sekä niihin liittyvät ohjelma-asiakirjat

c) hyväksyä liiton säännöt sekä osastojen mallisäännöt

d) valita puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset, vara- ja yleisvarajäsenet

e) valita valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja varsianaiset sekä vara- ja yleisvarajäsenet

f) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä. Varamiehenä voi olla myös tilintarkastusyhteisö

g) päättää edustajille maksettavista korvauksista sekä

h) käsitellä muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat.


Päivitetty: 2.1.2023