Päivitys SAK:n sivuilla: Miten koronavirus vaikuttaa työelämään?

7.4.2020

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemassa koronakriisipaketissa esitettiin hallitukselle useita toimenpiteitä, joilla voidaan turvata ihmisten toimeentulo ja yritysten toiminnan jatkuminen vaikeassa tilanteessa. Hallitus tarttui näihin esityksiin ja ne ovat nyt edenneet tai etenemässä eduskunnan käsittelyyn ja lakimuutoksiksi.

Lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset

Saako työnantaja perua lupaamansa kesätyöpaikan koronavirusepidemian vuoksi?

Jos työsopimus on syntynyt, työnantaja voi irtisanoa kesätyöntekijän työsuhteen vain taloudellisista ja tuotannollisista tai henkilöstä johtuvista syistä irtisanomisaikaa noudattaen. Sillä, etteivät työt ole vielä alkaneet, ei ole merkitystä. Koronavirusepidemia ei muuta tätä periaatetta.

Työsopimus voidaan katsoa syntyneeksi, vaikka kirjallista työsopimusta ei olisi vielä tehty. Myös suullinen työsopimus tai sähköpostilla annettu sitoumus sitoo työnantajaa.

Jos työnantajalla ei olekaan tarjota kesäksi töitä, hän voi irtisanoa tai lomauttaa työntekijän. Tämä edellyttää, että irtisanomis- tai lomauttamisperusteena ilmoitettu seikka, esimerkiksi koronavirusepidemian aiheuttama yrityksen taloudellisen tilanteen heikentyminen, on ilmennyt työsopimuksen syntymisen jälkeen. Lisäksi työnantajan on selvitettävä, onko hänellä tarjota työntekijälle muuta työtä tai voiko hän kouluttaa työntekijän muihin tehtäviin.

Huhtikuun alussa voimaan tulleen tilapäisen lakimuutoksen vuoksi myös määräaikainen työntekijä (kuten kesätyöntekijä) voidaan lomauttaa. Lakimuutoksella on lisäksi sovittu, että määräaikaisen työntekijän työsuhteen saa koeajalla purkaa myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Lakimuutokset ja vastaavat työehtosopimusten määräykset ovat voimassa kesäkuun loppuun saakka eivätkä ne koske valtion, kunnan tai kirkon työpaikkoja. Lue lisää kohdasta Lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset.

Jos työsuhteesi irtisanotaan tai puretaan tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistoon työnhakijaksi ja hae työttömyysturvaa työttömyyskassastasi tai Kelasta. Lue lisää kohdasta Työttömyysturva.

Jos työsopimusta ei vielä ole syntynyt, työnantaja voi perua kesätyöpaikan ilman irtisanomis- tai lomautusmenettelyä. Siinä tapauksessa hakijalla ei valitettavasti ole muuta mahdollisuutta kuin yrittää etsiä uusi kesätyöpaikka.

SAK:n, Akavan ja STTK:n Kesäduunari-infon nettisivuilta löydät lisää tietoa kesätyöhön liittyvistä työsuhdeasioista. Voit myös soittaa infoon maksutta 4.5. alkaen (0800 179 279, ma–pe klo 9–15).

Lomauttaminen nopeutuu – muutoksista sovitaan työehtosopimuksissa

Määräaikaiset lakimuutokset lyhentävät lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluaikaa viiteen päivään. Työnantaja voi tietyissä tapauksissa lomauttaa myös ennen yt-neuvotteluja, jos yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntä on äkillisesti ja voimakkaasti heikentynyt koronaviruspandemian takia.

Myös määräaikaisella työsopimuksella työskentelevä voidaan lomauttaa. Jos määräaikaisena työskentelevä työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus työttömyysturvaan ja toisin kuin ennen oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

Nopeutettu vähintään viiden päivän yt-neuvotteluaika koskee tilannetta, jossa yrityksessä on jo käynnissä yt-neuvottelut lomautuksista, kun määräaikaiset lait tulevat voimaan sekä tilannetta, jossa yt-neuvottelut alkavat määräaikaisen lain voimassa ollessa, mutta niitä joudutaan jatkamaan lain voimassaolon päätyttyä.

Lomautuksen ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluajoista sovitaan työehtosopimuksissa, joten lakimuutokset tulevat alakohtaisesti voimaan vasta, kun alan ammatti- ja työnantajaliitot ovat tehneet muutokset työehtosopimuksiin. Liitot voivat myös poiketa laista ja sopia muusta kuin viiden päivän ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluajasta.

Monet SAK:laiset liitot ovat jo neuvotelleet muutoksia työehtosopimuksiinsa.

Lomautuksen sääntöjä koskevat muutokset eivät koske valtiota, kuntaa, kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta eivätkä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Koeaikapurusta ei karenssia eikä omavastuupäiviä

Kesäkuun loppuun asti työntekijän työsuhde voidaan purkaa myös koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Tästä ei seuraa työntekijälle työttömyysturvaan karenssia eikä omavastuupäiviä, jolloin työttömyysturvaa ei makseta.

Lisäksi työnantajan takaisinottovelvollisuus irtisanomistilanteissa pitenee nykyisestä neljästä tai kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Tämäkin tulee voimaan vasta, kun alan ammatti- ja työnantajaliitto ovat sopineet asiasta. 

Koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevat muutokset eivät koske valtiota, kuntaa, kuntayhtymiä, Kansaneläkelaitosta, Ahvenanmaan maakuntahallitusta eivätkä evankelis-luterilaista ja ortodoksista kirkkoa.

Useista työmarkkinajärjestöjen kriisipaketin esityksistä sovitaan työehtosopimuksiin tehtävillä väliaikaisilla muutoksilla ja näitä  alakohtaisia muutoksia liitot ovat jo tehneet ja tekevät parhaillaan. 


Lisätietoja mm. työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen vaikutuksista SAK:n sivuilta osoitteesta:https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/miten-koronavirus-vaikuttaa-tyoelamaan

Tietopaketti ruotsiksi

Tietopaketti englanniksi


Päivitetty: 7.4.2020