Usein kysytyt kysymykset

Saako työnantaja irtisanoa tai muutoin päättää työsopimukseni lakkoon osallistumisen takia?

Ei saa. Työntekijän työsopimuksen irtisanominen työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun osallistumisen vuoksi on työsopimuslailla nimenomaisesti kielletty. Työnantaja ei saa myöskään purkaa työntekijän työsopimusta koeaikaan vedoten lakkoon osallistumisen vuoksi. 

Saako työnantaja kysyä etukäteen työntekijöiltä osallistumisesta lakkoon?

Ei saa. Jos työnantaja kuitenkin kysyy, työntekijällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa työnantajalle lakkoon osallistumisesta eikä osallistuminen saa johtaa työntekijän kannalta negatiivisiin seuraamuksiin. Työnantajalla ei ole yksityisyyden suojaa sääntelevästä lainsäädännöstä johtuvaa tarvetta kerätä tietoa lakkoon osallistujista. 

Lakko ja vuosiloma 

Kertyykö lakon ajalta vuosilomaa?

Vuosiloman kertyminen riippuu tehdyn työn määrästä lomanmääräytymisvuoden aikana. Lakkopäivät eivät ole työssäolon veroista aikaa, joten lakon pituudesta riippuu, vähentääkö lakko vuosittaisen vuosiloman määrää. 

Keskeyttääkö lakko jo alkaneen vuosilomani?

Ei keskeytä. Jos loma alkaa ennen lakon alkamista, olet normaalisti vuosilomalla. Jos ennalta ilmoitettu vuosiloma alkaisi lakon kanssa samaan aikaan tai lakon alkamisen jälkeen, vuosiloman ajankohta siirtyy siltä osin kuin se osuu lakon kanssa päällekkäin. 

Lakko ja työkyvyttömyys

Sairastun lakon aikana. Onko minulla oikeutta sairausajan palkkaan?

Ei ole. Poissaolo lakon vuoksi on alkanut ennen poissaoloa sairauden vuoksi, joten se on ensisijainen.

Sairastun ennen lakon alkamista. Onko minulla oikeus sairausajan palkkaan?

On. Poissaolo sairauden vuoksi on alkanut ennen poissaoloa lakon vuoksi ja on näin ollen ensisijainen.

Sairauslomani päättyy lakon aikana, miten toimin?

Olet lakossa lakon päättymiseen saakka sairausloman jälkeen.

Lakko ja lomautus

Lomautuksen ja lakon sattuessa päällekkäin sovelletaan aikaprioriteettiperiaatetta samalla tavoin kuin lomautuksen ja työkyvyttömyyden tapauksissa. Jos lomautus alkaa ennen lakkoa, työntekijä on lomautettuna lakon alkamisesta huolimatta. Jos lomautus päättyy lakon aikana, työntekijä on lakossa siihen saakka, kunnes lakko päättyy. Asialla on merkitystä etenkin vuosiloman kertymisen ja työttömyysetuuden saamisen kannalta. Lomautuksen ajalta kertyy vuosilomaa vuosilomalaissa säädetty määrä riippuen lomautuksen toteuttamistavasta.

Jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroituksen antamista, työntekijä on muiden edellytysten täyttyessä oikeutettu työttömyysetuuteen lakon alkamisesta huolimatta.

Jalkautus

Jalkautuksella tarkoitetaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:ssä säädettyä tilannetta, jossa työntekijä on estynyt tekemästä työtään toisten työntekijöiden sellaisen työtaistelutoimenpiteen vuoksi, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa. Jalkautustilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun jokin tuotantolaitos on lakon vuoksi suljettu eikä sieltä voi hakea tavaraa, vaikka kuljettajat eivät ole lakossa eikä lakko kohdistu heidän työehtoihinsa. 

Työntekijällä on edellä mainitun esteen ajalta oikeus saada palkkansa seitsemän päivän jaksolta. Tämän jälkeen työnantajaan palkanmaksuvelvollisuus päättyy. Työsopimuslain säännöksessä päivällä tarkoitetaan kalenteripäivää. Työntekijä saa palkkansa seitsemän kalenterijaksoilta niiltä päiviltä, jotka olisivat olleet hänen työpäiviään.

Jalkautuksen ajalta kertyy vuosilomaa niiltä päiviltä, joilta työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa. Vain nämä päivät ovat vuosilomalaissa tarkoitettuja työssäolon veroisia päiviä.

Lisätietoja jalkautuksesta

 


Päivitetty: 7.3.2024