Lomauttaminen

Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin tehdyt muutokset ovat voimassa 1.4.2020–31.12.2020. Muutokset koskevat mm. lomautuksia. 

Tes-lisäpöytäkirjoilla sovittujen muutosten voimassaoloaika päättyy samaan aikaan kuin väliaikaiset työlainsäädännön muutokset päättyvät, kuitenkin viimeistään 31.12.2020. 

Neuvotteluaika on 5 kalenteripäivää neuvottelujen alkamisesta, jos työnantajan aikoma toimenpide on lomautus.  

Mikäli työnantajan aikoma toimenpide on irtisanominen tai osa-aikaistaminen, noudatetaan neuvotteluajan osalta normaalisti yt-lakia (8. luku 51 §), jolloin neuvotteluaika on joko 14 päivää tai 6 viikkoa. 

Lomautusilmoitus. Jos työnantaja päätyy yhteistoimintamenettelyn jälkeen lomauttamaan työntekijöitä, ilmoitus voidaan antaa vasta yhteistoimintaneuvottelun päätyttyä. Lomauttamiseen on oltava työsopimuslain mukainen peruste so. taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuva työn pysyvä tai tilapäinen väheneminen.  

Määräaikaisilla työnlainsäädäntömuutoksilla (tai liittojen välisillä pöytäkirjoilla) on muutettu lomautusilmoitusaikaa lyhyemmäksi kuin se on työsopimuslaissa tai osassa työehtosopimuksia sovittu. 

Lomautusilmoitus on annettava lomautettavalle työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista. 

Lomautusilmoitusajalta on maksettava palkka, vaikka työtä ei teetettäisikään. Ilmoitus on annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle. Jos lomautus kohdistuu vähintään 10 työntekijään, työnantajan on ilmoitettava tästä myös työvoimaviranomaiselle, paitsi jos hänellä on muun lain perusteella vastaava velvollisuus. 

Todistus lomauttamisesta. Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. 

Omavastuuaika. Lomautettu työntekijä voi saada työttömyyspäivärahaa heti lomautuksen alettua.  

Lisätietoja työttömyysturvan ja päivärahojen maksun osalta saat Kuljetusalan työttömyyskassasta. 

Lomautuksen muoto. Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Se voidaan toteuttaa kokoaikaisena lomautuksena tai vaihtoehtoisesti osa-aikaisena, eli lyhennettynä työviikkona. 

Työskentely lomautuksen aikana toisella työnantajalla. Työntekijä voi ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä. Jos näin käy, työntekijän on muistettava ilmoittaa asiasta työvoimatoimistoon, jos on jo ennättänyt ilmoittautua sinne työttömäksi työnhakijaksi. 

Työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen. 

Työhön paluu lomautuksen jälkeen. Jos lomautus on tapahtunut toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle työn alkamisesta vähintään 7 päivää aiemmin, ellei toisin ole sovittu. 

Kun työntekijä on lomautettu määräajaksi, hänen on palattava työhön lomautuksen päättyessä ilman erillistä ilmoitusta. 

Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää tulemaan töihin kesken määräaikaisen lomautuksen, vaan lomautus jatkuu lomautusilmoituksessa sovittuun ajankohtaan. 

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia määräaikaisen lomautuksen lopettamisesta alun perin sovittua aiemmin. 

Lomautuksen keskeyttäminen. Työnantajalle voi ilmaantua tilapäistä työtä lomautuksen jo alettua. Lomauttamisen keskeyttämisen, mikäli lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen, tulee perustua työnantajan ja työntekijän väliselle sopimukselle. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. 

Edellä esitetty koskee vain työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta eikä sillä ole otettu kantaa työttömyysturvaa koskevien lakien säännöksiin. 

Lomautuksen keskeytyessä lyhyeksikin aikaa, työttömyyskassa saattaa arvioida päivärahan määrän uudelleen (päiväraha voi muuttua sovitelluksi päivärahaksi ko. tarkastelujaksossa). Tämä voi viivästyttää päivänrahan maksua huomattavasti riippuen kassan ruuhkista. 

Määräaikaisen lomautuksen jatkaminen. Mikäli määräaikainen lomautus päättyy ja lomautustarve on edelleen olemassa, työnantajan on annettava uusi lomautusilmoitus viimeistään 5 päivää ennen uuden lomautuksen alkamista.  

Kysymys uusien yt-neuvottelujen tarpeellisuudesta saattaa nousta esiin ja tämä vaatii aina tapauskohtaista arviointia. Lisäksi on syytä huomioida työmarkkinajärjestöjen tulkinta yt-lain 60 §:n soveltamisesta koronaviruspandemian aikana. Koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset voivat johtaa säädöksessä mainitun poikkeustilan syntymiseen ja vapauttaa yt-lain piirissä olevan yrityksen neuvotteluvelvoitteestaan kokonaan. Tällaisessa tilanteessa yritys voisi siis tehdä lomautuspäätökset käymättä yt-neuvotteluja. Pykälän soveltaminen vaatii kuitenkin aina tapauskohtaisen arvioinnin. 

Irtisanominen lomautuksen aikana. Työntekijällä on oikeus lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa irtisanomisaikaa noudattamatta. Jos kuitenkin lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. 

Jos taas työntekijä irtisanoo työsopimuksensa sen jälkeen, kun lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa (se irtisanomisajanpalkka, minkä työnantaja joutuisi maksamaan, jos irtisanoisi työsuhteen eli max. 6 kuukauden palkka). Jos työnantaja on lomauttanut työntekijän yli 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen, irtisanomisajan palkasta voidaan vähentää 14 päivän palkka. 

Tässä on kuitenkin syytä huomata, että jos työntekijä lomautuksen kestettyä lyhyemmän aikaa kuin 200 päivää irtisanoutuu ja jää työttömäksi, seurauksena on 3 kuukauden karenssi työttömyyspäivärahan maksamisessa. Karenssia ei tule, jos työntekijä solmii irtisanoutumisensa jälkeen toistaiseksi voimassa olevan tai vähintään 3 kk:n määräaikaisen kokoaikaisen työsuhteen. 

Työnantaja on vastaavasti edellä sanotuilla perusteilla velvollinen maksamaan irtisanomissanomisajan palkan lomautuksen aikana irtisanomalleen lomautetulle työntekijälle. 

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen. Väliaikaisella työlainsäädännöllä (voimassa 1.4.-31.12.2020) on säädetty siten, että myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa riippumatta määräaikaisen työsuhteen perusteesta. 


Päivitetty: 29.6.2020