Yhteistoimintamenettely

Koronaviruspandemian aiheuttamat väliaikaiset työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin tehdyt muutokset jatkuvat 31.12.2020 saakka. Muutokset koskevat mm. yhteistoimintamenettelyä. 

Tes-lisäpöytäkirjoilla sovittujen muutosten voimassaoloaika päättyy samaan aikaan kuin väliaikaiset työlainsäädännön muutokset päättyvät, kuitenkin viimeistään 31.12.2020. 

Yhteistoimintalain soveltaminen. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20.  

Yrityksessä, jossa on säännöllisesti vähemmän kuin 20 työntekijää, noudatetaan työsopimuslain (55/2001) 9 luvun 2 ja 3 §:n ja 5 luvun 3 §:n säännöksiä, sekä lisäksi työehtosopimusten määräyksiä. 

Työnantajan neuvotteluesitys. Työnantajan on annettava neuvotteluesitys yt-neuvotteluiden ja työllistämistoimenpiteiden käynnistämiseksi kirjallisena viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. 

Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asioista. 

Neuvotteluvelvoitteen sisältö 

Yhteistoimintaneuvotteluissa on käytävä läpi: 

  • Aiotun toimenpiteen (esim. lomautus) perusteet ja vaikutukset  
  • työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma tai alle 10 työntekijän tapauksessa toimintaperiaatteet (mikäli neuvottelut koskevat irtisanomistilanteita)  
  • vaihtoehdot työvoiman kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi ja vähentämisestä aiheutuvien seurausten lieventämiseksi 

Yhteistoimintaneuvotteluja käyvässä yrityksessä on syytä ennen työvoiman vähentämiseen ryhtymistä käydä läpi muut käytettävissä olevat keinot työvoiman tarjonnan vähentämiseksi, olipa kysymys lomautuksista tai irtisanomisista. Työntekijöillä voi olla esim. pitämättömiä pekkaspäiviä tai kesä- ja talvilomia. Joku voi olla halukas siirtymään eläkkeelle tai opintovapaalle tai vuorotteluvapaalle.  

Neuvotteluissa on syytä ottaa esille myös alihankkijoiden ja vuokratyöntekijöiden käyttö. Ts. työnantajaa on vaadittava toteuttamaan tarvittava työvoiman vähentäminen luopumalla ensin ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Lomauttaminen on työntekijöiden kannalta irtisanomista lievempi vaihtoehtoehto. 

On syytä muistaa, että työpaikkoja ei voida pelastaa sillä, että työntekijät luopuvat työehtosopimuksen mukaisista eduistaan, esim. pekkaspäivistä. Työn määrä ei riipu työntekijöiden työsuhteen ehdoista, vaan siitä, onko yritysten tarjoamilla palveluilla (kuljetus, matkailu yms.) kysyntää. 

Työnantaja ei voi ennen neuvotteluvelvoitteen täyttymistä toteuttaa yhteistoimintaneuvotteluissa esillä olleita työvoiman käytön vähentämistä koskevia toimenpiteitä. Työntekijöillä tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin neuvotteluiden kuluessa. 

Määräaikaiset muutokset työsopimuslakiin sekä yt-lakiin  

Muutokset ovat voimassa 1.4.2020–31.12.2020. 

Määräaikaisilla työnlainsäädäntömuutoksilla, tai vaihtoehtoisesti liittojen välisillä pöytäkirjoilla, on väliaikaisesti muutettu yt-lain mukaista neuvotteluaikaa lyhyemmäksi, kun neuvotteluissa on aiheena työvoiman käytön vähentäminen lomauttamalla. Neuvotteluaikojen muutokset koskevat siis ainoastaan lomautustilanteita. Irtisanomistilanteita ja osa-aikaistamista koskeva neuvotteluvelvoite ja -aika pysyy ennallaan.  

Neuvotteluaika on 5 kalenteripäivää neuvottelujen alkamisesta, jos työnantajan aikoma toimenpide on lomautus.  

Mikäli työnantajan aikoma toimenpide on irtisanominen tai osa-aikaistaminen, noudatetaan neuvotteluajan osalta normaalisti YT-lakia (8. luku 51 §), jolloin neuvotteluaika on joko 14 päivää tai 6 viikkoa; 

Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen. Työnantajan on huolehdittava siitä, että neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, jos joku neuvotteluihin osallistunut sitä pyytää. Tämä pyyntö on syytä tehdä aina, jos työnantaja ei sitä aio muutoin tehdä. Pöytäkirjasta on käytävä ilmi ainakin neuvottelujen ajankohdat, niihin osallistuneet ja neuvottelujen tulokset sekä osallisten eriävät kannanotot. Neuvotteluissa läsnä olleet tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan, jollei pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta sovita neuvotteluissa toisin. 

Pöytäkirjaa on syytä vaatia pidettäväksi jokaisessa neuvottelussa. Työntekijöiden edustajien on syytä esittää pöytäkirjaan kirjattavaksi kaikki neuvotteluissa esillä olleet työvoiman käytön vähentämiseen vaikuttavat seikat. Näitä ovat mm. esillä olleiden toimenpiteiden perusteet, vaikutukset ja myös työntekijäpuolelta esitetyt vaihtoehdot työvoiman vähentämisen välttämiseksi. 

Työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille selvitys käytyjen neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. 

Selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin: 

  • irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin 
  • lomautusten kestoajat 
  • minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo toteuttaa em. toimenpiteet. 

Selvityksessä ei siis ole kysymys irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-aikaistamisesta. Jos työnantaja päätyy neuvottelujen päätteeksi lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen, näitä koskevat ilmoitukset on tehtävä erikseen säädettyjä ilmoitusaikoja noudattaen.  


Päivitetty: 8.6.2020