Huvide kaitse

AKT peamine ülesanne on liidu lepingualadel töötavate organiseerunud töötajate huvide kaitsmine.

AKT sõlmib oma liikmeskonna nimel töötingimuste kollektiivtöölepingud erinevate alade tööandjaliitudega ning valvab koos ametiosakondade ja usaldusisikutega, et kollektiivlepinguid järgitaks. AKT on sõlminud 18 kollektiivlepingut 7 erineva  tööandjaliiduga.

Kollektiivlepingus määratletakse töösuhte miinimumtingimused, nagu palgad, tööajad, haigusaja palk, emapuhkus, ületöökorvaused, erinevad lisad, päevarahad, puhkuseaja palgad ja puhkuselt tagasituleku rahad ja tööaja lühendamishüvitised.

Töötaja, nii nagu tööandjagi, õigused ja kohustused on kindlaks määratud kollektiivlepingus ja tööseadusandluses (näiteks töölepinguseadus, tööajaseadus, aastapuhkuse seadus ja tööohutuse seadus). Tööandjate liitu kuuluvad tööandjad on kohustatud järgima kollektiivlepingut kollektiivlepingu seaduse alusel.
Tööandjate liitu mittekuuluvad tööandjad on kohustatud järgima kollektiivlepingut üldkehtivuse alusel.

Kollektiivlepingu üldkehtivus tähendab seda, et kollektiivlepingule vastavaid palga- ja muude töötingimuste miinumumnõudeid peavad järgima ka need tööandjad, kes ei kuulu kollektiivlepingu sõlminud tööandjate liitu.
Tööandja ja töötaja vahelise töölepinguga ei või muuta töötingimusi töötaja jaoks halvemaks, kui on määratud kollektiivlepingus.

Usaldusisikud, ametiosakond ja AKT palgalised töötajad abistavad liikmeid töösuhetega seotud asjades.
AKT tegutseb liikmete huvide kaitsjana ja töötingimuste arendajana ka seadusandluse ettevalmistamisel. Ta annab hinnanguid ja hoiab kontakte seaduseloojatega ja muude transpordialal tegutsevate inimestega nii Soomes kui ka rahvusvahelisel tasandil.


Päivitetty: 12.5.2021