Ajo- ja lepoaikoja muutetaan koronavirustilanteen johdosta määräaikaisesti 17.1.-15.2.2022

16.1.2022

Tiekuljetuksissa saa poiketa tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 6-8 artiklassa tarkoitetuista ajoajoista, lepoajoista ja tauoista seuraavasti:

  • Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia.
  • Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia.
  • Kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia.
  • Vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään 9 tuntia.
  • Viikkolevon saa lyhentää vähintään 24 tuntiin joka toinen viikko ilman korvaavaa lepoaikaa.
  • 5,5 tunnin ajon jälkeen on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen.
  • Säännölliset viikkolevot, muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, saadaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

Tavaran- ja henkilökuljetusten sujuvuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta tärkeää. Väliaikaisten ajo- ja lepoaikapoikkeusten yhteydessä tulee kuitenkin huomioida kuljettajien työssäjaksaminen, eikä yleinen liikenneturvallisuus taikka kuljettajien työturvallisuus saa vaarantua.

Ajo- ja lepoaikojen muutokset koskevat kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan sekä säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimuksia. Lepoaikoja koskevista muutoksista on sovittu ALT ry:n, ÖT ry:n ja AKT ry:n välisillä pöytäkirjoilla vastaavalle ajalle, kun asetuksen poikkeukset ovat voimassa. Muutokset ovat voimassa vain silloin, kun ajetaan ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaista liikennettä eli muutokset eivät koske linja-autoliikenteen lähi- ja paikallisliikennettä.

Määräaikaisilla muutoksilla ei ole vaikutusta työehtosopimusten palkanmaksumääräyksiin.

Mikäli esim. työntekijällä ei ole tämän määräaikaisen muutoksen vuoksi 4 kalenterivuorokautta vapaata 2-viikkojaksossa (2 vapaapäivää/viikko ellei toisin sovita), maksetaan työntekijälle vapaapäivälisää normaaliolojen säännösten mukaisesti. 

Vapaapäivä annetaan työntekijän asemapaikkakunnalla, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.

Myös ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset määräytyvät normaaliolojen säännösten mukaisesti.

Ajo- ja lepoaikoihin tehdyt muutokset ovat voimassa 15.2.2022 saakka.


Päivitetty: 16.1.2022