ETF:n vetoomus reilujen kuljetusten puolesta

20.12.2018

Euroopan kuljetusalan ammattiliittojen yhteisjärjestö ETF:n Wienin julistus oikeudenmukaisia kuljetuksia, liikenneturvallisuutta, kuljettajien hyvinvointia ja oikeudenmukaista kilpailua edistävän liikkuvuuspaketin hyväksymiseksi


1. Puolisen vuotta ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja yli kaksi miljoonaa ammattikuljettajaa ja eurooppalaista äänestäjää tarvitsee todisteita siitä, että Euroopassa välitetään, kunnioitetaan ja kuunnellaan heitä. He tarvitsevat selkeitä signaaleja siitä, että päättäjillä on poliittista tahtoa parantaa heidän työolojaan ja elämänlaatuaan, lopettaa heidän kokemansa uupumus sekä puuttua työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen haasteisiin ja huonoon palkkaukseen.

2. Investigate Europe julkaisi syyskuussa 2018 vakavia todisteita kuorma-autoyhtiöiden harjoittamasta kuljettajien vakavasta hyväksikäytöstä. Samalla ne palvelevat autonvalmistajia, yhtä Euroopan tuottavimmista teollisuudenaloista. Kun kuorma-autoyhtiöt korjaavat voitot ja väittävät toimivansa “eettisesti”, ne samalla sulkevat silmänsä miljoonilta kuljettajilta, jotka raatavat Euroopan teillä pitääkseen EU:n talouden rattaat pyörimässä.

3. Maantiekuljetukset ovat edullisia, koska yhä useammat kuljetusalalla toimivat työntekijät tekevät työtään laittomien järjestelmien kautta ja heille maksetaan palkka alkuperämaan perusteella, vaikka he tekevät itse työn EU-maissa, joissa palkat ovat korkeammat ja työolot paremmat. He joutuvat jatkuvasti ajamaan pidempiä vuoroja kuin mitä laki sallii, he taistelevat väsymystä vastaan ja joutuvat viettämään kuukausia poissa perheidensä luota ajoneuvoissaan, ilman että heillä on kunnollisia peruselinoloja, kuten pääsyä saniteettitiloihin tai mahdollisuutta syödä lämpimiä aterioita.

4. Työvoimaan kohdistuva hyväksikäyttö ja petokset ovat yleinen ongelma maantiekuljetuksissa. Ilmiö johtuu epäselvistä EU:n säännöistä ja lain heikosta täytäntöönpanosta. Euroopan komissio käynnisti 31. toukokuuta 2017 laajan toimialaa koskevan EU-lainsäädännön tarkistuksen. Työ kantaa nimeä “liikkuvuuspaketti” (Mobility Package). Sen avulla pyritään puuttumaan epäoikeudenmukaiseen kilpailuun ja lainvastaisiin käytäntöihin työmarkkinoilla.

5. Tämän tarkistusprosessin ytimessä ovat autonkuljettajien ajo- ja lepoaikoihin tehtävät muutokset sekä uudet säännöt, jotka koskevat samapalkkaisuuden soveltamista ns. liikkuviin työntekijöihin eli maantiekuljetuksista vastaaviin työntekijöihin. Toisin sanoen EU:n toimielimissä päätetään nyt laeista, jotka vaikuttavat tulevina vuosikymmeninä yli kahden miljoonan rahti- ja matkustajakuljetuksista vastaavaan EU:n kansalaisen palkkaan, elintasoon ja työoloihin.

6. ETF ja sen jäsenjärjestöt hyväksyivät tämän julkilausuman samaan aikaan kuin EU:n liikenneministereiden neuvosto kokoontui epäviralliseen kokoukseensa Wienissä 30.–31. lokakuuta 2018. Tämä julkilausuma toimii samalla vetoomuksena Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja EU:n jäsenvaltioille, jotta ne hyväksyisivät liikkuvuuspaketin, joka sisältää selkeitä, täytäntöönpanokelpoisia ja tehokkaita toimenpiteitä väärinkäytösten poistamiseksi ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi, samalla kun tavoitteena on levittää maantiekuljetusyrityksiin yhdenmukaisuuden ja oikeudenmukaisen kilpailun ilmapiiriä.

7. Tulevien Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä ETF ja sen jäsenliitot, jotka edustavat ammattimaisia linja-auto-, rekka- ja rahtikuljettajia, vaativat selvää näyttöä sosiaalisesta Euroopasta, jonka puolesta kannattaa äänestää! Me tarvitsemme sitoutuneisuutta ja lupauksia, jotka myös pidetään.

8. EU:n toimielinten liikkuvuuspakettia koskevat päätökset tulevat olemaan tässä suhteessa erittäin keskeisiä. Ammattikuljettajat ja kansalaiset tulevat seuraamaan niitä suurella mielenkiinnolla. Tämän takia ETF ja sen jäsenorganisaatiot haluavat tuoda tämän prosessin julki tiedottamalla kuljettajia, matkustajia, tienkäyttäjiä ja suurta yleisöä siitä, miten merkittävistä asioista on kysymys.

9. Vetoamme EU:n päättäjiin:

a) jotta he osoittaisivat välittävänsä miljoonien kuljettajien työoloista ja elinehdoista ja ottaisivat käyttöön ajoneuvossa vietetyn normaalin viikoittaisen lepoajan täyskiellon siinä muodossaan kuin se tällä hetkellä EU-sääntöjen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 22. joulukuuta 2017 antaman tuomion mukaan on mahdollista. Tämä olisi rinnastettava ammattikuljettajille määriteltyjen pakollisten lepo-olosuhteiden hyväksytään.

b) jotta he tunnustaisivat nykyiset säännöt ja varmistaisivat, että päivittäisten ja lyhennettyjen viikoittaisten lepoaikojen osalta ne on mahdollista suorittaa ajoneuvossa, mikäli kuljettaja vapaaehtoisesti päättää tehdä niin. Toimivaltaisten valvontaviranomaisten on Euroopassa varmistettava edellä mainittujen sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano.

c) jotta he osoittavaisivat välittävänsä miljoonien kuljettajien elämänlaadusta, eritoten kansainvälisistä kuljettajista, ja ryhtyisivät toimiin, jotta kuljettajat voivat kolmen viikon välein palata kotimaahansa.

d) jotta he osoittaisivat välittävänsä kuljettajien, matkustajien ja tienkäyttäjien turvallisuudesta eivätkä hyväksyisi enää lisäjoustoja ajamiseen ja lepoaikoihin. Haluamme huomauttaa, että nykyiset säännöt ovat tässä suhteessa jo riittämättömät. Lepoaikojen lyhentäminen ja ajotuntien pidentäminen ovat tällä hetkellä osa EU:n toimielinten liikkuvuuspaketissa tarkastelemia toimenpiteitä, mutta ne vain pahentavat miljoonien ammattikuljettajien työn laatua ja lisäävät liikenneonnettomuuksien ja kuolemantapausten riskiä. Toiminnan perusteena on pelkkä voittojen tavoittelu ja tuottavuus. Se ei ole hyväksyttävää. Väsymys tappaa!

e) jotta he hyväksyisivät selkeät ja täytäntöönpanokelpoiset säännöt kuljettajien palkoista tilanteissa, joissa kuljettajat työskentelevät ulkomailla. Maantiekuljetuksia koskevien sääntöpoikkeusten tulee rajoittua tilanteisiin, joissa paikallisten ja muista maista tulevien kuljettajien välillä ei ole palkkakilpailua. Poikkeusten tulee olla myös helposti täytäntöönpantavissa, valvottavissa, havaittavissa ja tarvittaessa rangaistavissa. Ammattikuljettajille laaditut selkeät ja täytäntöönpanokelpoiset työntekijöiden lähettämistä koskevat säännöt toimivat myös todisteena siitä, että Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot ovat vilpittömästi sitoutuneet poistamaan kuljettajan kansallisuuteen perustuvan palkkasyrjinnän maantiekuljetuksissa.

f) Mitä tulee työntekijöiden lähettämistä koskeviin sääntöihin tieliikenteessä, ETF antaa täyden tukensa Tanskan mallille1 kokonaisuudessaan ja mitään siitä muuttamatta.

g) jotta he osoittaisivat päättäväisyyttä postilaatikkoyritysten ja niiden yhteiskunnallisesti kyseenalaisten toimintatapojen kitkemiseksi toimialaltamme. Tästä syystä kannatamme täysin ajoneuvon säännöllistä palauttamista – vähintään joka kolmas viikko – maahan, jossa kuljetusyhtiö toimii. Kun ajoneuvo saapuu kyseiseen maahan tai lähtee sieltä, sen tulee olla kuormitettu ja toimia kansainvälisessä kuljetuksessa.

h) jotta he hyväksyisivät täytäntöönpanokelpoiset säännöt, jotka takaavat että kabotaasi on tilapäistä toimintaa linja-auto-, rekka- ja tavaraliikenteessä, jolla pyritään yksinomaan välttämään tyhjiä kuljetuksia. Se ei siis ole pysyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on vääristää markkinoita. Siksi kabotaasin keston on oltava lyhyt, se tulee toteuttaa matkalla takaisin operaattorin sijoittautumismaahan ja sitä tulee seurata merkittävä karenssiaika. Hyväksymällä nämä toimenpiteet EU:n toimielimet vahvistavat sitoutuvansa oikeudenmukaiseen kilpailuun operaattoreiden kesken ja pidättäytyvät hyödyntämästä EU:ssa vallitsevia palkkaeroja.

 i) jotta he näyttävät pyrkivänsä toimillaan tekemään maantiekuljetuksista paremman ja oikeudenmukaisemman toimialan. Tämä tarkoittaa a) siirtymistä paperipohjaisista digitaalisin todisteisiin ja dokumentaatioon; b) sekä tienvarsi- että yritystarkastusten yhtäläistä edistämistä, sillä molemmilla on rajat ylittävässä täytäntöönpanossa keskeinen rooli; c) Älykkäiden ajopiirtureiden viimeisimmän sukupolven välitöntä käyttöönottoa kaikille EU:n sisämarkkinoilla toimiville ajoneuvoille.
j) jotta he osoittavat täyttä sitoutuneisuutta siihen, että jokaiselle linja-auton-, rekan- ja kuorma-autonkuljettajalle taataan oikeus sosiaaliturvaan turvaamalla se, että jokainen toimialan työntekijä on osa hänen vakinaisen työpaikkavaltionsa sosiaaliturvajärjestelmää. Näin sellaisen järjestelmän käyttöönotto, jossa jokaisella kuljettajalla on EU:n sosiaaliturvatunnus, takaa tuen ja etujen täysimääräisen saannin ja helpottaa rajat ylittävää valvontaa ja petosten havaitsemista.

Eurooppa tarvitsee oikeudenmukaisia kuljetuksia. Se tarvitsee kuljettajia, jotka voivat hoitaa työnsä turvallisesti ja hyvin levänneinä, turvallisia rahti- ja matkustajakuljetuksia sekä turvallisia teitä kaikille tienkäyttäjille. Kuljettajat tarvitsevat luottamusta ja uskoa Eurooppaan, joka kantaa sosiaalisen vastuunsa. Vetoamme EU:n päättäjiin, jotta he tekevät liikkuvuuspaketista päätettäessä oikeita päätöksiä.

 

Wienissä, 31. lokakuuta 2018 

 


Päivitetty: 5.6.2019