SAK tyytyväinen työttömyysturvan leikkausten perumiseen

17.11.2022

SAK on tyytyväinen, että hallitus päätti olla viemättä työttömyysturvan työssäoloehdon uudistamiseen liittyvän esityksen eduskunnan käsittelyyn. SAK pitää myönteisenä myös hallituksen päätöstä antaa eduskunnalle ikääntyneiden työssä jaksamista edistävä esitys.

SAK on niin sanotun työttömyysturvan työssäoloehdon euroistamista koskevan esityksen valmistelun aikana kritisoinut voimakkaasti siihen sisältyviä leikkauksia pienituloisten toimeentuloon.

– Esitys olisi heikentänyt erityisesti pienituloisten työntekijöiden turvaa, koska se olisi saattanut laskea osa-aikaisesti vaihtelevalla työajalla tai satunnaisesti työskentelevien työttömyyspäivärahaa nykyisestä, SAK:n johtaja Saana Siekkinen toteaa.

Työttömyysturvan työssäoloehdon uudistus olisi johtanut tilanteisiin, jossa pienten keikkojen tekeminen ei olisi ollut kannattavaa. Tämä olisi ollut vastoin useiden puolueiden vaatimusta siitä, että kaiken työn tekemisen on oltava kannattavaa.

Hallituksen esitys ikääntyneiden työssä jaksamisen tukemisesta etenee

Tämänpäiväisessä valtioneuvoston yleisistunnossa hallitus päätti viedä kolmikantaisesti valmistellut työturvallisuuslain täsmennykset eduskuntaan. Esitys täsmentää työntekijöiden iän ja ikääntymisen tuomien tarpeiden huomioimista työpaikan työsuojelutoiminnoissa.

SAK pitää tärkeänä tukea ikääntyneiden työssä jaksamista mahdollisimman kauan myös työsuojelullisin toimenpitein. Lakiesityksessä korostetaan, että riskinarvioinnissa on huomioitava työn fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvien kuormitustekijöiden vaikutukset työntekijän henkiseen terveyteen.

Hallitus on tänään julkistanut myös täydentävän talousarvion, jossa lisätään määrärahoja Ukrainasta paenneiden työvoimapalveluihin, ammatilliseen koulutukseen sekä varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen. SAK pitää lisäyksiä tervetulleina.

Hallituksen päätökset arvonnousuverosta ja TKI-toiminnan kannustimisista valitettavia

Hallitus on tehnyt päätöksiä myös joidenkin veroesitysten kohtalosta. SAK pitää valitettavana, ettei esitys arvonnousuverosta etene. Vero olisi mahdollistanut aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemisen aikaisempaa laajemmin.

Myöskään esitys tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan verokannustimesta ei etene eduskuntaan. Kannustin olisi SAK:n mukaan ollut perusteltu osa työkalupakkia, jolla Suomi tähtää TKI-toiminnan elvyttämiseen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. TKI-toiminnan kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen talouskasvun kannalta.

Hallitus on lisäksi päättänyt jättää antamatta eduskunnalle lakiesitystä palkka-avoimuuden edistämiseksi työpaikoilla. SAK ja muut palkansaajien keskusjärjestöt ovat pettyneitä päätökseen – lue järjestöjen yhteinen tiedote.

 


Päivitetty: 17.11.2022