Todellakin jarru pohjassa? Tätä kaikkea SAK on ehdottanut nykyisellä hallituskaudella

1.8.2018

SAK on sekä tarjonnut hallituksen esityksille työntekijän kannalta parempia vaihtoehtoja että esittänyt täysin uusia avauksia.

Ehdotus paikallisen sopimisen laajentamisesta järjestäytymättömiin yrityksiin – helmikuu 2016
SAK esitti yhdessä muiden palkansaajajärjestöjen kanssa mallia, jossa järjestäytymättömille yrityksille olisi tullut samat oikeudet ja velvollisuudet paikalliseen sopimiseen kuin järjestäytyneille yrityksille.

Lopputulos:
Esitys ei kelvannut Suomen Yrittäjille eikä hallitus lähtenyt viemään asiaa eteenpäin.

Lue lisää: https://www.sak.fi/tyoelama/sopimukset/kilpailukykysopimus

Perhevapaiden uudistaminen – huhtikuu 2016
SAK julkisti huhtikuussa 2016 oman mallinsa perhevapaiden kokonaisuudistukseksi. SAK:n perhevapaamalli on nykymallia joustavampi, se huomioi paremmin erilaiset perheet ja edesauttaa työn ja lapsen hoidon yhteensovittamista ja parantaa näin erityisesti naisten työmarkkina-asemaa.

Lopputulos:
Yritys uudistaa perhevapaita kaatui keväällä 2018 johtuen lähinnä hallituksen uudistukselle asettamista epärealistisen tiukoista raameista.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/sak-paivittaisi-perhevapaat-muuttuneeseen-tyoelamaan

Aikuiskoulutuksen uudistaminen – kesäkuu 2017
SAK esitti aikuiskoulutusjärjestelmän kokonaisuudistusta, joka helpottaa osaamisen päivittämistä työuran aikana. SAK:n esitykseen sisältyy muun muassa perustaitotakuu, jonka avulla vähän koulutusta saaneiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia voidaan parantaa. SAK:n avauksessa on myös ehdotus avoimista ammattiopistoista, jotka sujuvoittaisivat alan vaihtamista.

Lopputulos:
Avoimia ammattiopistoja on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä vuosina 2015−2018 toimineessa hankkeessa, ja käyttöönottoa testataan toisessa hankkeessa vuosina 2018–2020.

Osaamisen ja koulutuksen merkityksestä puhutaan paljon, mutta hallitus ei ole ainakaan toistaiseksi tarttunut SAK:n ehdotukseen aikuiskoulutusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta.

Lue lisää: https://www.sak.fi/yhteiskunta/koulutus/aikuiskoulutus

Ehdotukset maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi – lokakuu 2017
SAK esitti muun muassa maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja kielikoulutuksen yhdistämistä ja koulutuksen pääsyvaatimusten väljentämistä, jotta maahanmuuttajat työllistyisivät nopeammin. SAK:n mielestä työnantajien vastuuta pitäisi lisätä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden kielikoulutuksen järjestämisessä.

Lopputulos:
Hallitus on edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä pitkälle samantyyppisillä toimilla, joita SAK:kin esitti. 

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/kymmenen-ehdotusta-maahanmuuttajien-kotoutumisen-ja-tyollistymisen

Kannustavan työllistymisen malli – tammikuu 2018
SAK julkisti oman vaihtoehtonsa hallituksen valmistelemalle työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän uudistamiselle (aktiivimalli kakkoselle). SAK esitti työttömyysturvan uudistamista nykyistä joustavammaksi ja sellaiseksi, että se aidosti tukee ja kannustaa työttömiä. SAK:n mallissa jokainen työtön on oikeutettu TE-toimistossa henkilökohtaiseen palveluun, pienetkin työrupeamat ovat taloudellisesti kannattavia ja karensseja kohtuullistetaan huomattavasti nykyisestä.

Lopputulos:
Hallitus ei ole ainakaan toistaiseksi tarttunut SAK:n malliin sellaisenaan. SAK:n ehdotukset hallituksen mallin kohtuullistamisesta ovat kuitenkin menneet osittain läpi: aktiivimalli kakkosen karensseja on yksinkertaistettu ja lievennetty siihen nähden, mitä ne aluksi olivat. SAK jatkaa mallinsa kehittämistä.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/tyoton-ansaitsee-luottamuksen-sakn-kannustava-tyollistymismalli

Nollatuntisopimusten rajoittaminen – toukokuu 2018
SAK esitti nollatuntisopimusten käytön rajoittamista niin sanotun vakiintuneen työajan mallilla. Mallissa työsopimukseen kirjataan tuntimäärä, jota työntekijä käytännössä tekee, vaikka hänet alun perin olisi palkattu nollatuntisopimuksella.

Lopputulos:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja hallitus vastustivat SAK:n esitystä ja nollatuntisopimuksilla työskentelevien asemaan tehtiin vain pieniä parannuksia.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/tyosopimukseen-kirjattava-aina-tuntimaara

Työaikalain uudistaminen – toukokuu 2018
SAK osallistui työryhmään ja sai osan tavoitteistaan läpi. Uudessakin laissa työajoista sovitaan pääsääntöisesti työehtosopimuksissa, ja niihin voidaan sisällyttää mahdollisuus sopia työajoista paikallisesti.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/tyoaikalaki-paivitettava-muuttuneeseen-tyoelamaan-tyoaikoja-ei-pida-vieda

https://www.sak.fi/aineistot/blogi/tyoaikalaki-pitaa-tuoda-talle-vuosisadalle

Vuosilomalain uudistaminen – toukokuu 2018
SAK esitti, että kaikille työntekijöille pitäisi kertyä vuosilomaa 2,5 päivää kuukaudessa. Nykyään alle vuoden kestäneessä työsuhteessa lomaa kertyy 2 päivää kuukaudessa.

Lopputulos:
Hallitus luopui vuosilomalain kokonaisuudistuksesta Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vastustuksen takia. Lainsäädäntöä päätettiin muuttaa vain EU-säännösten vaatimilta osilta, ja vuosilomalakiin lisättiin työntekijän oikeus sairauden ja lääkinnällisen kuntoutuksen aikana kertyvään vuosilomaan. SAK on ajanut tavoitetta jo pitkään.

Lue lisää: https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/tyontekijalle-oikeus-sairauden-ja-kuntoutuksen-ajalta-neljan-viikon-vuosilomaan

https://www.sak.fi/aineistot/uutiset/laki-ei-ole-sama-kaikille-osa-tyontekijoista-jaa-kokonaan-ilman-lomaa


Päivitetty: 5.6.2019